Kể từ năm 2005 thành phố Dae Gu đã định hướng là thành phố trọng tâm về y tế với sự kết hợp của công và tư . Tuyên bố ‘Medi City Daegu’ là thương hiệu chung cơ quan y tế khu vực từ năm 2009, đồng thời đã đạt giải thương hiệu đại diện của Hàn Quốc liên tục 6 năm . Dựa trên nền tảng này thành phố Daegu cho thấy thành quả chống dịch thành công từ tình hình covid 19 lần thứ 1, nâng cao vị thế ‘chống dịch của Hàn Quốc’. Với trọng tâm này ,vai trò và nỗ lực của ‘Hiệp hội Medi city Daegu’- là cơ quan hợp tác công tư được tỏa sáng. K- Health đã chuẩn bị bài báo đặc biệt về hiệp hội medi city Daegu, mọi người cùng theo dõi nhé!

https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=51884