Thành phố Daegu đã thành công khắc phục được qua đại dịch covid 19. Tuy nhiên hiện tại, thành phố Daegu đang chuẩn bị kế hoạch dài hạn để đối phó với việc dịch bệnh truyền nhiễm tiếp tục bùng phát. Do thành phố Daegu đã trải qua giới hạn hỗ trợ chính phủ trong sự cố covid 19 lần này, nên thành phố đang thiết lập chiến lược có thể phòng dịch chỉ bằng các nguồn lực trong khu vực Daegu.
https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=51837